این درخت رو در speedtree ورژن 7 ساخته شده.

تعداد چند ضلعی های تشکیل دهنده این درخت در حدود 25 هزار میباشد که برای یک بازی زیاد است..با این حال استفاده از چندضلعی های بیشتر در مدل درخت شما باعث بیشتر شدن جزئیات مدل میشود.

درخت شماره 3